Deklaracja dostępności

Politechnika Warszawska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.grybow.pw.edu.pl.

Politechnika Warszawska jest w trakcie realizacji projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”. W ramach Zadania nr 6 „Poprawienie dostępności narzędzi informatycznych wykorzystywanych w PW” przygotowana zostanie nowa Strona Główna oraz szablony stron dla pozostałych jednostek, które będę spełniały wymagania ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgodnie z harmonogramem projektu Zadanie nr 6 zostanie zakończone do końca 2021 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Data publikacji strony internetowej:  29.06.2015
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.06.2015

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego
  • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu
  • Niektóre elementy strony nie wyświetlają się prawidłowo na urządzeniach mobilnych
  • Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo
  • Niektóre elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie / karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym
  • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie)
  • Strona posiada linki wyróżniane tylko podkreśleniem
  • Strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 02.10.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Ośrodkiem Szkoleniowo - Wypoczynkowym PW w Grybowie tel tel/fax (18) 44-50-304 lub 537-318-349, e-mail: grybow@pw.edu.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać w Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych

email: wsparcie.son@pw.edu.pl

telefon I: (22) 234 1314,

telefon II: 695 910 787

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis barier architektonicznych i udogodnień dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne nie będą miały problemu z dostaniem się na teren Ośrodka, do recepcji, do stołówki w budynku głównym oraz pokoi pawilonu C. Łazienki dla osób niepełnosprawnych na terenie Ośrodka znajdują się w dwóch pokojach pawilonu C.

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych do budynku głównego osłonięta dachem umożliwia dojazd na poziom zero budynku głównego czyli do stołówki oraz recepcji. Dojazd na wózku inwalidzkim do sali konferencyjnej jest możliwy tylko z poziomu placu przed świetlicą – wiąże się to jednak z koniecznością opuszczenia budynku i pokonaniem pewnej trasy chodnikiem na ten plac.

Schody wewnętrzne są zlokalizowane w budynku głównym – prowadzą na pierwsze piętro gdzie mieszczą się pokoje gościnne oraz na poziom piwnic gdzie zlokalizowana jest sala konferencyjna. Osoba z dysfunkcją narządu ruchu chodząca napotka na następujące trudności:  brak balustrad lub poręczy przyściennych umożliwiających lewo- i prawostronne ich użytkowanie  przy zejściu w dół.

Zarówno poziom +1 (pokoje)jak i -1 (sala konferencyjna)nie jest dostępna bezpośrednio z poziomu recepcji i jadalni dla osób niechodzących z powodu braku windy.

Pawilon A i B nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych - można się do nich dostać wyłącznie przez schody zewnętrzne.